Lai atvieglotu Pilsonības likuma normas par dubultās pilsonības saglabāšanu ar Ministru kabineta (MK) atļauju piemērošanu, normai ir jābūt vienoti un skaidri interpretētai, trešdien, 9.decembrī, uzsvēra Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti. Komisijas sagatavoto dokumentu, kurā iztirzāts šis jautājums, plānots izsūtīt atbildīgajām institūcijām (skat. Pielikumu).

Likums paredz, ka Latvijas pilsoņi, kuri ieguvuši tādas valsts pilsonību, ar kuru dubultā pilsonība netiek pieļauta, var saglabāt Latvijas pilsonību ar MK atļauju. MK atļauju var dod, pamatojoties uz svarīgām valsts interesēm.

Komisija divās sēdēs uzklausīja Latvijas diasporas pārstāvjus un atbildīgo institūciju pārstāvjus un secināja, ka likumā iekļautā norma nav pietiekami skaidri formulēta, kas pieļauj tās atšķirīgu interpretāciju un sarežģī piemērošanu. Kā vienā no sēdēm informēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvji, MK par Latvijas pilsonības saglabāšanu šīs likuma normas kārtībā ir lēmis 14 reizes, divos gadījumos atbalstot tiesības saglabāt dubultpilsonību.

Trešdien, 11. novembrī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija izskatīja jautājumu par Pilsonības likuma 9. panta pirmās daļas 5. punkta piemērošanu. Šī likuma norma nosaka, ka Latvijas pilsoņi, kuri ieguvuši tādas valsts pilsonību, ar kuru dubultā pilsonība netiek pieļauta, var saglabāt Latvijas pilsonību ar Ministru kabineta atļauju. Ministru kabinets šādu atļauju var dot, vadoties no svarīgām valsts interesēm.

Komisija šajā jautājumā uzklausīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieci Inu Vorpu, Valsts prezidenta padomnieku tiesību politikas jautājumos Jāni Plepu, Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētāju Elīnu Pinto.

Kā komisiju informēja I. Vorpa, kopš šī norma ir iekļauta Pilsonības likumā 2013. gadā, Ministru kabinets tikai 14 reizes ir lēmis šo jautājumu, 2 gadījumos atbalstot personu tiesības saglabāt dubultpilsonību, bet pārējos gadījumos noraidot. Viņa skaidroja šī likuma punkta piemērošanu, norādot, ka to pieņemot, nav bijis tiešs deleģējums Ministru kabinetam izstrādāt procedūru, kā notiks normas piemērošana. Tāpēc tika secināts, ka tas tiks realizēts Ministru kabineta rīkojuma veidā. Ministru kabinets ir izstrādājis instrukciju, kurā rīkojuma sagatavošana ir deleģēta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Viņa norādīja, ka tie ir izņēmuma gadījumi, par kuriem tiesības lemt ir dotas Ministru kabinetam. I. Vorpa skaidroja, kā PMLP interpretē likumdevēja gribu, likumā iekļaujot šādu normu, un kā iestādes ieskatā veidojas svarīgu valsts interešu jēdziens.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija, pēc Eiropas Latviešu apvienības (ELA) iniciatīvas, 4. novembra sēdē tikās ar latviešu diasporas pārstāvjiem Gruzijā un Izraēlā. No Gruzijas latviešu kopienas sēdē piedalījās biedrības “Avesol” pārstāves Dace Džavašvili un Nino Jakobidze, bet Izraēlas latviešu kopu pārstāvēja Dana Eine Eli un Simona Zagorje. Komisijas interese bija uzklausīt informāciju gan par diasporas organizāciju darbību šajās valstīs, gan galveno sēdei pieteikto jautājumu - Gruzijā un Izraēlā dzīvojošo tautiešu aicinājumu risināt dubultās pilsonības jautājumu.

ELA prezidija priekšsēdētāja Elīna Pinto skaidroja, kāpēc ir pieteikts jautājums par dubultpilsonības iespēju ar šīm valstīm, tā priekšvēsturi un iespējamos risinājumus. Pilsonības likums nosaka, ka pilsonība ir noturīga tiesiska saikne ar valsti, bet aiz katra likuma burta un tiesiskās saiknes ir dzīvi cilvēki, kuriem ļoti svarīga ir arī personiskā un pilsoniskā saikne ar Latviju. Viņa aicināja Latvijas atbildīgās iestādes apsvērt iespēju ar minētajām valstīm noslēgt divpusējus līgumus par dubultās pilsonības atzīšanu, protams, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi gan no Latvijas valsts interešu viedokļa, gan ņemot vērā Latvijas pilsoņu kopienas intereses šajās valstīs, paredzot, ka šādas tiesības, atbilstoši situācijai, varētu dot vai nu plašākai personu grupai, vai specifiskāk definētām šaurākām grupām.

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija šodienas sēdē uzklausīja nozaru ministriju un tām padoto valsts iestāžu informāciju par finansējumu sabiedrības integrācijas un diasporas atbalsta pasākumiem nākamā gada valsts budžeta projektā. 

Kultūras ministrijas, kura ir atbildīgā ministrija par valsts integrācijas politikas izstrādi un ieviešanu, pārstāve, Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Jeļena Šaicāne, informēja par ministrijas bāzes budžetā iekļauto finansējumu sabiedrības integrācijas un diasporas pasākumu īstenošanai, norādot, ka, salīdzinot ar esošo budžetu, ir nelielas izmaiņas. Piešķirtais finansējums ir mazāks, salīdzinot ar šā gada budžetu, bet tas ir saistīts ar izdevumu samazinājumu komandējumiem un braucieniem. Integrācijas pasākumu īstenošanai nākamgad Kultūras ministrijas budžetā plānots atvēlēt 1 832 232 EUR, bet diasporas atbalsta pasākumiem 788 235 EUR. Viņa norādīja, ka tika noraidīta papildu finansējuma piešķiršana ministrijas prioritārajiem pasākumiem 1 088 424 EUR apmērā, no kuriem lielāka daļa tiktu novirzīta pilsoniskās sabiedrības attīstībai un jauniešu pilsoniskās izglītības pasākumiem.  

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv