Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 7.martā, iepazinās ar Iekšlietu ministrijas sagatavoto Konceptuālo ziņojumu par imigrācijas politiku un diskutēja par tā nostādņu iekļaušanu jaunā Imigrācijas likuma projektā. 

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa atzīmēja, ka ziņojuma mērķis ir izveidot līdzsvarotu un Latvijas interesēm atbilstošu ārzemnieku ieceļošanas sistēmu. Tai ir jābūt vērstai uz Latvijas iedzīvotāju interešu ievērošanu, nodrošinot viņu tiesības uz ģimenes apvienošanu ar trešo valstu pilsoņiem. Tāpat ekonomiskā migrācija ir jānodrošina atbilstoši valsts tautsaimniecības izaugsmes vajadzībām un jārada ārvalstu investoriem labvēlīgi ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi, sacīja parlamentārā sekretāre.

E.Siliņa komisijas sēdē uzsvēra, ka administratīvajām procedūrām ir jākļūst vienkāršākām, tajā skaitā ieviešot elektroniskos pakalpojumus. Vienlaikus viņa atzīmēja, ka ieceļošanas sistēmai ir jābūt vērstai uz valsts drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietniece Maira Roze informēja komisijas deputātus, ka ziņojumā apskatītas visi nozīmīgākie ārzemnieku ieceļošanas iemesli legālās migrācijas kontekstā (ģimenes apvienošana, darba migrācija, komercdarbība, studijas), kā arī analizētas ārzemnieku uzņemšanas administratīvās procedūras. Tāpat viņa skaidroja priekšlikumus esošās situācijas uzlabošanai, ko būtu nepieciešams iestrādāt Imigrācijas likumā.

M.Roze atzīmēja, ka ziņojumā ietverti priekšlikumi, kas paredz atvieglot ģimenes apvienošanu, vienkāršojot uzturēšanās atļauju piešķiršanas administratīvo procedūru, kas šobrīd ir pārāk sarežģīta. Ziņojumā rosināts palielināt intervālu starp uzturēšanās atļaujas reģistrācijas termiņiem Latvijas pilsoņu, nepilsoņu un trešo valstu pilsoņu, kuri Latvijā uzturas ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, laulātajiem, laulāto nepilngadīgajiem bērniem un vecākiem, kā arī Latvijas pilsoņu pilngadīgajiem bērniem.  

Tāpat M.Roze informēja deputātus par priekšlikumiem ārvalstu studentu uzņemšanas jomā. Piemēram, termiņuzturēšanās atļauju (TUA) ārvalstu studentiem būtu jāizsniedz uz termiņu, kas ir par sešiem mēnešiem garāks nekā noslēgtā studiju līguma termiņš, lai students pēc studiju beigām var saņemt un legalizēt diplomu, kā arī iesniegt dokumentus TUA pieprasīšanai, ja viņš gatavojas turpināt studijas, meklēt darbu vai strādāt. Tāpat rosināts Imigrācijas likumā iekļaut nosacījumu, ka TUA var anulēt, ja students nesasniedz noteiktu progresu studijās, piemēram, nosakot noteiktu kredītpunktu skaitu, kāds jāiegūst mācību gada laikā, vai prasību, ka studentam jābūt pārceltam nākamajā kursā.

Administratīvo procedūru uzlabošanai ziņojumā iekļauti priekšlikumi samazināt to ārzemnieku kategoriju skaitu, kuriem nepieciešams veikt TUA ikgadējo reģistrāciju; ieviest elektroniskos pakalpojumus, kas vienkāršo administratīvo procedūru; pirms uzturēšanās atļaujas izsniegšanas nodrošināt biometrijas datu pārbaudi katram ārzemniekam.

Jauno Imigrācijas likuma projektu, kurā iestrādātas Konceptuālā ziņojuma par imigrācijas politiku nostādnes, Ministru kabinets Saeimā varētu iesniegt 2019.gadā.

Saeimas Preses dienests

 

Foto: Ieva Ābele, Saeimas Administrācija

28.februāra sēdē Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti uzklausīja Labklājības ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvju informāciju par to, kā notiek pilotprojekta norise, kura ietvaros ar mājokļiem tika nodrošinātas vairākas ģimenes, kurām Latvijā piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss. 

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere informēja komisiju, ka 2017.gada beigās tika noslēgti īres līgumi ar 3 ģimenēm. Divas ģimenes tika izmitinātas Rīgā un viena - Jelgavā. Līgumi paredz segt atbalsta saņēmējiem sekojošos izdevumus: mājokļa īres izmaksas (t.sk. drošības naudas iemaksu divu mēnešu apmērā), mājokļa komunālo un citus saistīto pakalpojumu segšanu. SIF pārstāve skaidroja, ka katrā ģimenē viens no ģimenes locekļiem strādā, pārējie apgūst latviešu valodu, bet bērni apmeklē izglītības iestādes. Taču, tā kā kopš pilotprojekta uzsākšanas ir pagājis neilgs laiks, projekta realizētāji ierosināja to pagarināt līdz šī gada beigām. Valdībā tika iesniegts informatīvais ziņojums “Par pilotprojekta mājokļa nodrošināšanai ģimenēm, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, turpināšanu”, kurš izskatīts 27.februāra Ministru kabinetā sēde un atbalstīts, piešķirot arī pilotprojekta turpināšanai nepieciešamo finansējumu – 9300 eiro.

Komisijas deputāti iepazinās ar detalizētāku informāciju par projekta norisi un konstatētajiem pozitīvajiem rezultātiem, atklātajām problēmām, kā arī citiem ar bēgļu un patvēruma meklētāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā jautājumiem. 

 

Šodien, 14.februārī, komisijas deputāti tikās ar Latvijas Okupācijas muzeja pārstāvjiem un pārrunāja muzeja darbību un izveidotos sabiedrības integrācijas projektus, kas galvenokārt vērsti uz skolu jaunatni. Muzeja direktors Gunārs Nāgels un muzeja darbinieki Uldis Neiburgs un Inguna Role iepazīstināja ar muzeja misiju, darbības rādītājiem un iesaisti vēsturiskās atmiņas skaidrošanas un integrācijas projektos. 

Lai klātienē iepazītu parlamenta darba ikdienu, šodien Ēnu dienas ietvaros, Saeimā viesojās vairāk nekā 170 skolēnu un daži no viņiem apmeklēja arī komisijas sēdi.  

Foto:Jānis Cauņa, Saeimas administrācija

 

“Iezīmējas skaidra vienprātība gan no diasporas organizāciju, gan deputātu, gan atbildīgo ministriju puses par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas plānu 2019.-2020.gadam kā pamatu, lai rūpētos par atbilstošu finansējumu diasporas izglītības pasākumiem tuvākajā nākotnē. Jau martā to prezentēs Ministru kabinetā un Saeimas komisijās. Vienlaikus ir jāsāk strādāt pie finansējuma nodrošināšanas plāna īstenošanai,” pēc sēdes trešdien, 7.februārī, atzīmēja Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ritvars Jansons.

Komisijas sēdē Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Dita Arāja informēja, kā tiek īstenoti pērn izvirzītie prioritārie pasākumi latviskai izglītībai diasporai un latviešu valodas apguvei. Tāpat viņa norādīja, ka liela daļa finansējuma šiem pasākumiem ir balstīta Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs, kuru īstenošanas termiņš beidzas šogad. Kultūras ministrijas pārstāve atzīmēja, ka iespēja pieprasīt finansējumu aktivitātēm diasporai nav nostiprināta nevienā citā normatīvajā aktā un ka viens no veidiem, kā risināt šo situāciju, ir ar Diasporas likuma palīdzību, kura izstrāde ir sākta.  

Arī Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Inita Pauloviča atzīmēja, ka Ministru kabineta noteikumi nosaka - neviens plānošanas dokuments nedrīkst būt ilgāks par 2020.gadu, jo tad sākas jaunais plānošanas un finansēšanas cikls. Līdz ar to nav iespējams plānot pasākumus ilgtermiņā. Arī Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas padomniece Vija Buša norādīja uz valdošo vienprātību, ka finansējumam izglītības un citiem atbalsta pasākumiem diasporai ir jābūt ilgtermiņā paredzamam un iekļautam valsts budžeta bāzes finansējumā.

Komisija martā plāno skatīt izstrādāto Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas plānu 2019.-2020.gadam, kā arī turpinās sekot darbam pie Diasporas likuma izstrādes.

Saeimas Preses dienests

 Foto: Ieva Ābele, Saeimas Administrācija

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv