Šodien, 15. martā, komisija uz sēdi bija uzaicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjus, lai uzklausītu informāciju par remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanu un reģionālo remigrācijas koordinatoru darbību.

“Kontakti ar diasporu tiek uzturēti, lielā mērā cerot uz to, ka tomēr notiks arī remigrācija. Un kāda daļa šo cilvēku ne tikai saglabās latvietību ārpus mūsu valsts robežām, bet arī atgriezīsies mājās. Un diezgan bieži arī tiek uzdoti jautājumi, kā sekmēt un kā veicināt šo atgriešanos Latvijā.”, sēdes ievadā uzsvēra komisijas priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka, aicinot skaidrot komisijai šo jautājumu.

Šodien, 1. martā, komisija uz sēdi bija aicinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvjus, lai iepazītos ar ministrijas kompetenci un īstenotajiem pasākumiem valsts valodas politikas, saliedētas sabiedrības politikas nodrošināšanai un diasporas atbalstam. Ministrijas funkcijās ietilpst izstrādāt valsts valodas politiku un organizēt un koordinēt tās īstenošanu. Tāpat ministrija savas kompetences ietvaros ir iesaistīta sabiedrības integrācijas pasākumu realizācijā un atbalsta sniegšanā diasporas pārstāvjiem un remigrantiem.

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece Vineta Ernstsone informēja komisiju par Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027. mērķi un darbības virzieniem, kā arī iezīmēja šo virzienu galvenos uzdevumus.

Latviešu valodas aģentūras vadītāja Inita Vītola iepazīstināja ar aģentūras aktuālajiem un īstenotajiem pasākumiem valodas politikas nodrošināšanā. Aģentūra veic regulārus pētījumus par valodas situāciju Latvijā, izstrādā valodas apguves un metodiskos materiālus, sniedz atbalstu diasporai pasaulē latviešu valodas apguvē, nodrošina konsultācijas par valodas lietojumu un citvalodu personvārdu atveidi latviešu valodā un sniedz citus pakalpojumus.

Foto: Ieva Ābele, Saeima

 

Komisija šodien, 15. februārī, apmeklēja patvēruma meklētāju izmitināšanas centru "Mucenieki".  Centra galvenais uzdevums ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar mājokli laikā, kamēr viņu lietas tiek izskatītas un pieņemts lēmums patvēruma lietā par starptautiskā aizsardzības statusa piešķiršanu. Tas izvietots Ropažu novada Muceniekos, 17 kilometrus no Rīgas, bijušajā Padomju armijas militārajā bāzē un centrā var izmitināt līdz 400 personām. Pašreiz Muceniekos uzturas mazliet virs simts patvēruma meklētāji. 

Komisija šodien, 8. februārī, apmeklēja Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) un iepazinās ar tā darbību un sniegtajiem pakalpojumiem. Fonda darbība ir vērsta, lai nodrošinātu efektīvu sabiedrības saliedēšanas politikas īstenošanu un sniegtu nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstītu pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.

SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce iepazīstināja komisiju ar fonda misiju un vīziju, skaidroja tā galvenos darbības virzienus, kas ir: nevalstisko organizāciju, mazākumtautību, ģimeņu, diasporas, sociāli neaizsargāto un mediju atbalsts. Viņa norādīja, ka sabiedrības integrācijas politika ir horizontālā politika, kurā iesaistītas daudzas institūcijas. Tāpat fonda darbību nosaka daudzi politikas plānošanas dokumenti.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv