Latvijā par sabiedrības integrācijas politikas izstrādi un nodrošināšanu atbild Kultūras ministrija, bet blakus valsts programmām arī vairākās pašvaldībās ir pieņemti rīcības plāni sabiedrības integrācijai.

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 26. februārī, uzklausīja Rīgas pašvaldības pārstāvjus par sabiedrības integrācijas politiku Rīgā, kas kopš 2012. gada tiek attīstīts kā viens no pašvaldības politikas virzieniem. 2019. gadā tika pieņemts jauns plānošanas dokuments nākamajam periodam - “Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādnes 2019.–2024. gadam”, kā arī uz šā dokumenta pamata – “Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019.–2024. gadam īstenošanas rīcības plāns 2019.–2021. gadam.

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji iepazīstināja komisiju ar pamatnostādņu tapšanas gaitu, mērķi un tajā iekļautajiem attīstības virzieniem. 

Pašvaldības pārstāvji iepazīstināja arī ar paveikto sabiedrības integrācijas jautājumu risināšanā 2019. gadā un plānoto šogad. Pašvaldība piedāvā dažādu projektu konkursu klāstu NVO visdažādākajās jomās. Rīgā kopš 2013. gada darbojas Nevalstisko organizāciju nams, kas sniedz nevalstiskajām organizācijām izglītojošu, konsultatīvu un informatīvu atbalstu, bet no 2015. gada pašvaldība organizē projektu konkursus apkaimju iniciatīvu atbalstam un jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanai.  

·    Pašvaldība arī iespēju robežās cenšas piedāvāt latviešu valodas apguves kursus dažādām mērķa grupām atbilstoši valodas lietošanas vajadzībām, latviešu valodas zināšanu pilnveidošanu izglītības iestāžu pedagogiem un citus pasākumus. Tāpat tiek atbalstīti pasākumi, kas ir vērsti uz sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu atbalstu, nodrošinot viņiem nepieciešamos materiālos un nemateriālos resursus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē un mijiedarbības veidošanai ar citiem iedzīvotājiem. Plašāk par integrācijas pasākumiem Rīgā var iepazīties šeit. 

Foto: Ieva Ābele, Saeima