Noteikumi

 Par kārtību, kādā Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija izskata personu, nacionālās pretošanās kustības dalībnieku intereses pārstāvošo biedrību, pašvaldību vai Saeimas deputātu iesniegumus par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija (turpmāk – komisija), pamatojoties uz likuma “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” (turpmāk – likums) 5.1 pantu, izskata Saeimā saņemtos un komisijai nodotos personu, nacionālās pretošanās kustības dalībnieku intereses pārstāvošo biedrību, pašvaldību vai Saeimas deputātu iesniegumus par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu (turpmāk – iesniegumi).

2. Komisijai nodotajam iesniegumam persona, kura lūdz atzīt viņu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku (turpmāk – persona) vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku intereses pārstāvošā biedrība, pašvaldība vai Saeimas deputāts (turpmāk – iesniedzēji) pievieno:

     a) personu apliecinoša dokumenta kopiju;

     b) personas rakstveida piekrišanu, ja iesniegumu iesniedz citi iesniedzēji;

     c) personas, iesniedzēju rīcībā esošos dokumentus un citu informāciju, kas apliecina personas dalību pretošanās kustībā, pretošanos okupācijas režīmam un kurai ir nozīme lēmuma pieņemšanā.