Komisijas funkcijas

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas (PMSSK), tāpat kā ikvienas komisijas Saeimā, funkcijas ir:

1. Likumdošana.

2. Parlamentārā uzraudzība.

 

Līdztekus par svarīgām savas darbības funkcijām komisija uzskata:

3. Attiecīgās jomas politikas pamatvirzienu noteikšana.

4. Deputātu izpratnes pilnveidošana par attiecīgās jomas norisēm.

 

Pēc Saeimā izveidojušās ilggadējas tradīcijas komisijas iedalās: a) 1. līmeņa jeb prioritāri likumdošanas komisijās un b) 2. līmeņa komisijās, kurām likumdošana nav prioritārā funkcija.

PMSSK ir 2. līmeņa komisija. Taču tas neizslēdz iespēju PMSSK būt kāda likumprojekta vai likumu grozījumu iniciatorei. Tāpat PMSSK var būt līdzatbildīgā komisija likumprojektos, kuru izskatīšanā atbildīgā ir kāda no 1. līmeņa komisijām.

 

Komisijas kompetences jautājumu loks

PMSSK kompetences virzieni ir norādīti komisijas nosaukumā. Taču pilnīgai izpratnei, par to, ar ko nodarbojas komisija nepieciešams īss nosaukumā ietverto jēdzienu papildu skaidrojums.

 

SABIEDRĪBAS SALIEDĒTĪBA (INTEGRĀCIJA)

 

PMMSK darbības kontekstā šie jēdzieni ir reducēti uz etniskajām jeb nacionālajām attiecībām. Ar saliedētību un integrāciju saprotam divus cieši saistītus, taču arī niansēti atšķirīgus jēdzienus.

 

Integrēts nozīmē – vienots, dažādu atšķirīgu daļu iekļaušanās vienotā funkcionējošā struktūrā. Tāpēc ar integrāciju mēs saprotam indivīdu, sabiedrības grupu un organizāciju attiecību sakārtojumu, kas nepieciešams valsts un sabiedrības kā vienotas sistēmas funkcionēšanai. Noteikts integrācijas līmenis nepieciešams, lai izvairītos no konfliktiem, kas sagrauj visu sistēmu, konkrētajā gadījumā Latvijas valsti.

 

Integrācijas galvenie rādītāji ir:

- Piederība vienotai kultūrvēsturiskajai tradīcijai. (Kultūras un nacionālā identitāte)

- Piederība Latvijai kā suverēnai valstij. (Vienota valstiskā identitāte)

- Valsts valodas zināšanas un lietošana.

 

Sabiedrības saliedētība

ir integrācijas kvalitātes rādītājs. Tā ir emocionāla spēja būt vienotiem vai/un lepniem par piederību Latvijai. Spēja vienojošās vispārcilvēciskās un patriotiskās vērtības pacelt pāri atsevišķu grupu domstarpībām. Saliedētība ir sabiedrības epizodiskas attieksmju izpausmes pozitīvos (Dziesmu svētki, sports), negatīvos (Zolitūdes traģēdija) vai valsts un nācijas apdraudējumu gadījumos. Tāpat saliedētību veicina dažādu grupu pārstāvju kopīga darbība, kas veido kopīgu pārdzīvojumu, atklāj vienojošās vērtības.

 

PILSONĪBA

Komisijas kompetence šajā jomā ir:

- Pilsonības piešķiršana par īpašiem nopelniem Latvijas labā.

- Sekot līdzi Pilsonības likuma ievērošanai.

- Uzraudzība pār naturalizācijas gaitu.

 

MIGRĀCIJA

Komisijas kompetence šajā jomā ir:

- Imigrantu integrācija Latvijā.

- Valsts integrētspēja jeb spēja nodrošināt kvalitatīvu integrācijas procesu attiecībā pret imigrācijas plūsmas kvantitāti

 

DIASPORA

Emigrācijas un reemigrācijas procesi PMSSK kompetenču jomā liek atsevišķi izcelt diasporas jautājumu. Komisijas kompetence šajā jomā ir:

 

- Diasporas saiknes ar Latviju uzturēšana un stiprināšana.

- Palīdzības pasākumi, lai veicinātu integrāciju tiem, kuri atgriezušies Latvijā.

- Informācija par iespējām Latvijā tiem, kuri pieņēmuši lēmumu atgriezties.

 

Jautājumi, kuri nav tiešā PMSSK uzmanības lokā:

 

Jānorāda atsevišķas ar komisijas kompetenci saistītas jomas, ar kurām tomēr komisija nenodarbojas. Tie ir:

- Cilvēktiesību jautājumi, dažādu minoritāšu tiesības.

- Mediju politikas jautājumi.

- Migrācijas (migrantu, bēgļu) – tiesiskie un sociālie jautājumi.

- Uzturēšanās atļaujas ārpus integrācijas jautājumiem.

- Diasporas reemigrācijas ekonomiskie un sociālie jautājumi.

- Diasporas attiecības ar viņu mītnes zemju varas iestādēm.

 

 

Kāpēc PMSSK ar šiem jautājumiem nenodarbojas?

A. Ja komisijas kompetenču ambīcijas būs pārāk plašas, tad tās neizbēgami būs arī izplūdušas. B. Šie jautājumi tradicionāli ir citu Saeimas komisijas kompetence.

 

 

Pieņemts 2015. gada 15. aprīlī,

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē