Par kārtību, kādā Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija izskata personu iesniegumus un patstāvīgos priekšlikumus par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija (turpmāk — komisija) izskata Saeimā saņemtos un komisijai nodotos personu iesniegumus par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā (turpmāk — iesniegumi).

2. Šie noteikumi arī reglamentē kārtību, kādā komisija izskata un sagatavo atzinumu par komisijai nodotu patstāvīgo priekšlikumu (turpmāk — patstāvīgais priekšlikums) par personas uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, kuru atbilstoši Saeimas kārtības rullim var iesniegt ne mazāk kā 10 Saeimas deputāti vai Saeimas komisija.

3. Komisija iesnieguma vai patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu pēc būtības var uzsākt, ja ir iesniegti visi Pilsonības likuma 13. pantā norādītie dokumenti:

1) personas iesniegums ar lūgumu uzņemt to Latvijas pilsonībā; 

2) autobiogrāfija;

3) paziņojums, ka nav faktu, kas varētu liecināt, ka uz šo personu būtu attiecināms kāds no Pilsonības likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

4. Papildus šiem dokumentiem persona iesniedz (patstāvīgajam priekšlikumam pievieno):

1) personu apliecinoša dokumenta kopiju;

2) uzturēšanās atļaujas, ja tāda Latvijā ir izsniegta, kopiju;

3) izziņu par sodāmību, kuru izsniegusi kompetentā iestāde pilsonības valstī un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma par uzņemšanu Latvijas pilsonībā iesniegšanas, vai dokumentāru apliecinājumu, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt.

5. Personas iesniegumam vai patstāvīgajam priekšlikumam var pievienot citu personu ieteikuma vēstules vai rekomendācijas.

6. Persona vai patstāvīgā priekšlikuma iesniedzēji var pievienot citus dokumentus, kurus uzskata par būtiskiem jautājuma izlemšanā.

7. Šo noteikumu 3. punktā norādītajiem dokumentiem jābūt noformētiem un iesniegtiem Saeimai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

8. Ja iesniegumam vai patstāvīgajam priekšlikumam nav pievienoti visi šo noteikumu 3. punktā un 4. punkta 1. un 3. apakšpunktā minētie dokumenti, komisijas priekšsēdētājs informē personu vai patstāvīgā priekšlikuma iesniedzējus, ka jautājuma izskatīšana pēc būtības komisijas sēdē tiks uzsākta tikai pēc šo dokumentu saņemšanas.

9. Komisijas priekšsēdētājs, lemjot par iesnieguma iekļaušanu komisijas sēdes darba kārtībā, izvērtē, vai:

1) iesniegti visi šajos noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti;

2) dokumenti noformēti un iesniegti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

3) persona iesniegumā ir norādījusi, kādi ir tās nopelni Latvijas labā;

4) personas motivācija uzņemšanai Latvijas pilsonībā un norādītie nopelni Latvijas labā atbilst Pilsonības likuma prasībām un komisijas praksei šādu jautājumu izskatīšanā. 

10. Ja komisijas priekšsēdētājs uzskata, ka iesniegumā norādītie nopelni Latvijas labā neatbilst Pilsonības likuma prasībām un komisijas praksei šādu jautājumu izskatīšanā, viņš informē komisijas locekļus par iesnieguma saņemšanu, aicina iepazīties ar šo iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem komisijas telpās un sniegt viedokli par iesnieguma tālāku virzību. Ja kaut viens no komisijas locekļiem uzskata, ka jautājums būtu izskatāms komisijas sēdē, iesniegums tiek iekļauts izskatīšanai sēdē. Ja komisijas locekļi šādu prasību neuztur, iesnieguma tālāka virzība un izskatīšana pēc būtības tiek pārtraukta, par to informējot iesniedzēju.

11. Iesnieguma un tam pievienoto dokumentu kopijas izsniedzamas komisijas locekļiem pirms iesnieguma izskatīšanas komisijas sēdē. To dokumentu kopijas, kuri nebija pievienoti patstāvīgajam priekšlikumam, bet komisijai iesniegti vēlāk, izsniedzamas komisijas locekļiem pirms patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanas komisijas sēdē. Komisijas locekļi par iesnieguma vai patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu tiek informēti vismaz trīs dienas pirms komisijas sēdes un ir tiesīgi laikus iepazīties ar sēdē izskatāmajiem dokumentiem komisijas telpās. 

12. Iesniegumi un patstāvīgie priekšlikumi izskatāmi slēgtā sēdē, ja vien komisija nav lēmusi citādi. Pēc komisijas priekšsēdētāja ieskata uz sēdi var uzaicināt vismaz vienu patstāvīgā priekšlikuma iesniedzēju pārstāvi.

13. Komisija sākotnēji izvērtē iesniegtos dokumentus un lemj par iesnieguma vai patstāvīgā priekšlikuma atbilstību Pilsonības likuma 13. panta nosacījumiem un tā tālākvirzību. Ja komisija atbalsta personas (turpmāk — pilsonības pretendents) iesnieguma vai patstāvīgā priekšlikuma tālākvirzību, tā aicina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (turpmāk — Pārvalde) veikt pārbaudi par pilsonības pretendenta atbilstību Pilsonības likuma 11. pantā minētajiem ierobežojumiem, kā arī sniegt atzinumu par pilsonības pretendenta iespējām naturalizēties likumā noteiktajā vispārējā kārtībā.

14. Komisija turpina jautājuma par uzņemšanu pilsonībā tālāku izskatīšanu pēc būtības tikai tad, kad no Pārvaldes ir saņemts atzinums, ka uz pilsonības pretendentu nav attiecināms neviens no Pilsonības likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem un pilsonības pretendentam nav tiesību naturalizēties Pilsonības likumā paredzētajā vispārējā kārtībā. Ja Pārvalde konstatējusi, ka uz pilsonības pretendentu ir attiecināms kāds no Pilsonības likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem vai pilsonības pretendentam ir tiesības naturalizēties Pilsonības likumā paredzētajā vispārējā kārtībā, komisija atstāj iesniegumu bez virzības. Ja bija iesniegts patstāvīgais priekšlikums, komisija sagatavo atbilstošu atzinumu, pievienojot tam Pārvaldes sniegto informāciju. 

15. Izskatot komisijas sēdē jautājumu par uzņemšanu pilsonībā, pilsonības pretendenta dalība sēdē ir obligāta. Pilsonības pretendents var lūgt komisijas priekšsēdētāju uz sēdi uzaicināt citas personas, lai sniegtu rekomendācijas sēdes laikā. Ja iesniegumam vai patstāvīgajam priekšlikumam ir pievienotas ieteikuma vēstules vai rekomendācijas, komisijas priekšsēdētājs uz sēdi var uzaicināt ieteicējus vai to pārstāvjus.

16. Ja komisija atbalsta pilsonības pretendenta uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, viņš tiek aicināts dot Pilsonības likuma 18. pantā noteikto solījumu par uzticību Latvijas Republikai, iegūstot Latvijas pilsonību. Pilsonības pretendents komisijas locekļu klātbūtnē dod svinīgo solījumu un to paraksta.

17. Komisija sagatavo un virza izskatīšanai Saeimas sēdē lēmuma projektu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Lēmuma projektam pievieno:

1) šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus;

2) citu personu ieteikuma vēstules vai rekomendācijas, ja tādas iesniegtas;

3) pilsonības pretendenta parakstītu solījumu par uzticību Latvijas Republikai;

4) šo noteikumu 11. punktā minēto Pārvaldes atzinumu;

5) citus pilsonības pretendenta iesniegtos dokumentus, ja komisija tos uzskata par būtiskiem jautājuma izlemšanā.

18. Komisija, sniedzot atzinumu par patstāvīgo priekšlikumu, tam pievieno:

1) šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus, ja tie nav pievienoti komisijai nodotajam patstāvīgajam priekšlikumam;

2) citu personu ieteikuma vēstules vai rekomendācijas, ja tādas iesniegtas patstāvīgā priekšlikuma izvērtēšanas gaitā komisijā;

3) pilsonības pretendenta parakstītu solījumu par uzticību Latvijas Republikai;

4) šo noteikumu 11. punktā minēto Pārvaldes atzinumu;

5) citus pilsonības pretendenta iesniegtos dokumentus, ja komisija tos uzskata par būtiskiem jautājuma izlemšanā.

 

Pieņemti Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas 2019. gada 16. oktobra sēdē