Lai veidotu vienotu un koordinētu latviešu valodas apguves sistēmu pieaugušajiem, jau pagājušā gada oktobrī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē Izglītības un zinātnes ministrija tika aicināta izstrādāt koordinācijas mehānismu, sadalot atbildības sfēras. Šāds mērķis iekļauts arī Valdības rīcības plānā. 

Šodien, 26.aprīlī, komisija tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumu par vienotas un koordinētas latviešu valodas apguves sistēmas izveidi pieaugušajiem. Valsts valodas politika, līdzīgi kā sabiedrības saliedētības politika ir horizontālā politika, kuras realizācijā ir iesaistītas vairākas ministrijas un iestādes. Latviešu valodas nodrošināšanā pieaugušajiem piedalās Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija un Labklājības ministrija un to institūcijas, kā arī Sabiedrības integrācijas fonds. Valodas kursus arī nodrošina vairākas pašvaldības.

Kā sēdes gaitā tika konstatēts, iestādes un ministrijas savu kompetenču ietvaros nodrošina tām uzticētos uzdevumus valsts valodas politikas realizācija, bet to savstarpējā koordinācija ir nepietiekama. Nav vienas atbildīgās institūcijas, kura apkopotu visu informāciju par esošo latviešu valodas kursu piedāvājumu, to pieprasījumu, nepieciešamo finansējumu, nenotiek sadarbība ar pašvaldībām, kuras pēc savas iniciatīvas nodrošina valodas kursus to iedzīvotājiem. Šo jautājumu risināšanu savā paspārnē varētu paņemt SIF, veidojot ko līdzīgu vienas pieturas aģentūrai, kā tas ir, vienuviet nodrošinot informatīvo atbalstu un pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas nepieciešami pārceļoties uz dzīvi Latvijā personu veiksmīgai sociālekonomiskai iekļaušanai, bet tam ir nepieciešams konceptuāls atbalsts un attiecīgs deleģējums no nozaru ministrijām. 

Apkopojot sēdē diskusijās izskanējušās atziņas un konstatētos trūkumus, komisijas priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka rosināja sēdē klātesošo institūciju pārstāvjiem tuvāko nedēļu laika sanākt kopā un vienoties par turpmāko rīcību, izstrādājot koordinācijas mehānismu, par to informējot arī komisiju. 

 Foto: Ieva Ābele, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv