Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija, veicot parlamentāro kontroli par komisijas kompetencē esošajām jomām, 13. Saeimas darbības laikā ir sanākusi uz 128 sēdēm.

Pilsonība

Veicot pārraudzību pār Pilsonības likuma izpildi, komisija regulāri tikās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonām, uzraudzīja pilsonības iegūšanas un zaudēšanas procesa norisi, sniedza atbildes uz personu iesniegumiem par pilsonības jautājumiem.

Migrācijas un patvēruma jautājumi

Komisija aktīvi iesaistījās migrācijas un patvēruma politikas pilnveidē, uzklausot atbildīgo institūciju pārstāvjus un sniedzot priekšlikumus šo jomu regulējuma uzlabošanai. Komisija rosināja Ministru kabinetu izlemt jautājumu par atbildīgās institūcijas noteikšanu par patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordināciju un panāca tā nodošanu Sabiedrības integrācijas fonda kompetencē. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā notika regulāras tikšanās ar to institūciju pārstāvjiem, kuru pienākumos ir Ukrainas bēgļu uzņemšana un atbalsta pasākumu nodrošināšana.

Sabiedrības saliedētības jautājumi

Komisija veica parlamentāro kontroli pār vienotas un koordinētas valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas (sabiedrības saliedētības) un diasporas jomās.

Uzņemšana Latvijas pilsonībā par nopelniem Latvijas labā

Komisija, izskatot personu lūgumus par uzņemšanu Latvijas pilsonībā, ir atbalstījusi divu personu uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, bet 6 personas tika atzītas par Latvijas pilsoņiem ar likumu.

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršana

Pēc 2021. gadā veiktajiem grozījumiem likumā “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” šo statusu var piešķirt arī ar Saeimas lēmumu gadījumos, kad likums to neparedz, bet persona ir veikusi darbības, kas vērstas uz 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas Republikas atjaunošanu. Kā par šo jautājumu izskatīšanu Saeimā atbildīgā komisija esam vērtējuši vairākus šādus iesniegumus un atbalstījuši nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu 5 personām, sagatavojot un virzot lēmuma projektus izlemšanai Saeimas sēdē.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv