Sabiedrības Saliedētības komisija atzinīgi vērtē Kultūras ministrijas (KM) darba grupas paveikto Latvijas kultūras kanona jautājumā. Vienlaicīgi komisija iesaka KM, turpinot darbu pie kultūras kanona, ņemt vērā sekojošas atziņas:

1.     Pamatprincipi LKK atjaunošanas koncepcijai.

 

1.1.    LKK ir Latvijas kultūrvēsturisko vērtību izlase, kam jābūt pieejamai ikvienam ikvienam, lai integrētos Latvijas kultūrvēsturiskajā telpā.

1.2.    LKK iekļautajām vērtībām pēc iespējas jābūt konkrētām un aptveramām (izlasāmām, noskatāmām, noklausāmām).

1.3.    LKK vērtību sarakstiem jābūt veidotiem pēc vienotiem metodoloģiskiem principiem.

1.4.    Pirms ikvienas vērtības iekļaušanas LKK jāparedz, lai šī vērtība ir arī popularizējama un praktiski pielietojama.

1.5.    Konkrēto LKK vērtību izvēlē galavārdu atstājot nozaru lietpratējiem, jāpanāk arī plašas sabiedrības iesaiste LKK veidošanā.

1.6.    Patlaban esošais LKK (2008.g.) uzskatāms par LKK aizsākumu, taču tas pārveidojams pēc augstāk minētajiem principiem (1.-5.).

 

2. SSK vērtējums par esošo LKK (2008.g.)

 

2.1. Esošais LKK (2008.) atzīstams par pamatu LKK pilnveidošanai un popularizācijai. Vienlaicīgi jāveic esošā LKK revīzija, izvairoties no tajā iekļauto vērtību nozīmes mazināšanas.

2.2. Dažādu nozaru vērtību saraksti nav veidoti pēc vienotiem metodoloģiskiem principiem.

2.3. Daudzu vērtību formulējumi ir pārāk abstrakti, kas apgrūtina šo vērtību saprašanu, apgūšanu un popularizēšanu. (Piemēram, sadaļa „Skatuves māksla”).

2.4. Vērtību izvēli ir veicis šaurs ekspertu loks. Nav redzama plašāka ekspertu loka un plašākas sabiedrības iesaiste.

 

3. Turpmākie darbības pamatvirzieni LKK pilnveidošanā

 

3.1.    Definēt Latvijas Kultūras kanona būtību, mērķus un uzdevumus, uzsverot nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības aspektus.

3.2.    Izstrādāt LKK veidošanas vienotus metodoloģiskos pamatprincipus, t.sk. Nolikumu. Šim darbam piesaistāmi atalgojami speciālisti.

3.3.    Pēc vienotiem pamatprincipiem izvērtēt esošo LKK (2008.g.), nosakot:

a) kuras vērtību sadaļas ir saglabājamas, kuras – pārveidojamas; b) noteikt, kuras LKK iekļautās vērtības atbilst (neatbilst) vienotajiem pamatprincipiem.

3.4.    Izstrādāt LKK popularizācijas (t.sk. interneta vietnes pilnveidošanas) plānu, kura pasākumi veicami atbilstīgi vienoto pamatprincipu izstrādes gaitai.

3.5.    Izveidot LKK padomi.

3.6.    Izanalizēt nepieciešamību izstrādāt likumprojektu par Latvijas Kultūras kanonu - sadarbībā ar Saeimas komisiju (-ām) izstrādāt Latvijas Kultūras kanona likumprojektu.

 

 

Pieņemts SSK sēdē 20.02.2013.

 

Pielikumā komisijas vērtējums par KM priekšlikumiem tālākajām darbībām LKK pilnveidošanai

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv