Noteikumi

 Par kārtību, kādā Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija izskata personu, nacionālās pretošanās kustības dalībnieku intereses pārstāvošo biedrību, pašvaldību vai Saeimas deputātu iesniegumus par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija (turpmāk – komisija), pamatojoties uz likuma “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” (turpmāk – likums) 5.1 pantu, izskata Saeimā saņemtos un komisijai nodotos personu, nacionālās pretošanās kustības dalībnieku intereses pārstāvošo biedrību, pašvaldību vai Saeimas deputātu iesniegumus par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu (turpmāk – iesniegumi).

2. Komisijai nodotajam iesniegumam persona, kura lūdz atzīt viņu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku (turpmāk – persona) vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku intereses pārstāvošā biedrība, pašvaldība vai Saeimas deputāts (turpmāk – iesniedzēji) pievieno:

     a) personu apliecinoša dokumenta kopiju;

     b) personas rakstveida piekrišanu, ja iesniegumu iesniedz citi iesniedzēji;

     c) personas, iesniedzēju rīcībā esošos dokumentus un citu informāciju, kas apliecina personas dalību pretošanās kustībā, pretošanos okupācijas režīmam un kurai ir nozīme lēmuma pieņemšanā. 

3. Iesniegumam jāpievieno pašvaldības atteikums atzīt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu likuma “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 4. pantā noteiktajā kārtībā vai tiesas spriedums, ar kuru atteikta šāda statusa atzīšana - ja tāds ir.

4. Ja komisijai nodotajam iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 2. punkta “b” un “c” apakšpunktā minētie dokumenti, komisija informē personu un iesniedzēju, ka jautājuma izskatīšana pēc būtības komisijas sēdē tiks uzsākta tikai pēc šo dokumentu saņemšanas.

5. Komisijas locekļi par iesnieguma izskatīšanu komisijas sēdē tiek informēti vismaz trīs dienas pirms tās norises un ir tiesīgi savlaicīgi iepazīties ar sēdē izskatāmajiem dokumentiem, ievērojot Saeimas Prezidija lēmuma “Par Saeimas ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu” un ierobežotas pieejamības informācijas aprites nosacījumus Saeimā.

6. Iesnieguma un tam pievienoto dokumentu kopijas (ja tajos nav iekļauti sensitīvi personas dati, vai šie dati tiek aizsegti) var tikt izsniegtas vai nosūtītas elektroniski komisijas locekļiem pirms iesnieguma izskatīšanas komisijas sēdē.

7. Iesniegumi par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu un tiem pievienotie dokumenti izskatāmi slēgtā sēdē, ja vien komisija nav lēmusi citādi. Komisijas locekļi un klātesošās personas ar parakstu apliecina, ka ir informētas par komisijas slēgtajās sēdēs iegūtās informācijas neizpaušanu.

8. Uz komisijas sēdi, kurā tiek izskatīts iesniegums par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu var uzaicināt personu, iesniedzēju vai viņu deleģētu pārstāvi.

9. Persona vai iesniedzēji var izteikt lūgumu uz sēdi uzaicināt arī citas personas (lieciniekus, ekspertus), kuras sēdes laikā sniegtu informāciju par personu, kuru lūgts atzīt par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku.

10. Komisija sākotnēji izvērtē iesniegtos dokumentus un lemj par iesnieguma atbilstību likuma 5.1 panta nosacījumiem un tā tālāku virzību. Ja komisija konstatē, ka iesniegtie dokumenti pietiekami apliecina personas dalību nacionālās pretošanās kustībā un to var atzīt par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, tā lemj par Saeimas lēmuma projekta sagatavošanu.

11. Ja komisija, izvērtējot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, konstatē, ka informācija par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu nav pietiekama, vai nepieciešams veikt papildu pārbaudes, komisija var pieprasīt informāciju Latvijas Republikas Prokuratūrai par personas atbilstību likuma 3. panta otrās daļas nosacījumiem, pieprasīt informāciju Latvijas Nacionālajam arhīvam, kā arī, atbilstoši likuma 5.1 panta ceturtajai daļai, var lemt par ekspertu (pretošanās kustības dalībnieku apvienību, Otrā pasaules kara dalībnieku un politiski represēto personu biedrību, pētniecisko institūciju vai Latvijas Nacionālā arhīva pārstāvju, vai citu neatkarīgu ekspertu) pieaicināšanu, lūgt tiem iepazīties ar lietas materiāliem un sniegt atzinumu par personu, vai veikt citas darbības, lai iegūtu nepieciešamo informāciju.

12. Ja komisija pieprasījusi papildus informāciju, tā turpina jautājuma par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu tālāku izskatīšanu pēc būtības tikai tad, kad par personu ir saņemta informācija no Latvijas Republikas Prokuratūras, Latvijas Nacionālā arhīva un ekspertu atzinumi.  

13. Ja komisijas lēmums ir atzīt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu, tā sagatavo Saeimas lēmuma projektu un virza to izskatīšanai Saeimas sēdē.

14. Saeimas deputātiem, kuri nav komisijas locekļi, ir tiesības pirms lēmuma projekta izskatīšanas Saeimas sēdē komisijas telpās iepazīties ar komisijas sēdes protokoliem un visiem dokumentiem, uz kuru pamata komisija gatavoja lēmuma projektu, ievērojot Saeimas Prezidija lēmuma “Par Saeimas ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu” un ierobežotas pieejamības informācijas aprites nosacījumus Saeimā.

15. Ja komisija noraida iesniegumu vai Saeima neatbalsta lēmuma projektu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu, komisija informē personu vai iesniedzējus par šo komisijas vai Saeimas lēmumu.

16. Komisija, pēc lēmuma par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu atzīšanu Saeimā pieņemšanas, triju darba dienu laikā informē par to personu, iesniedzējus, Aizsardzības ministriju un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.

 Pieņemti Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas 2021. gada 22. septembra sēdē