Kā notiek robežkontroles nodrošināšana uz valsts robežas ārkārtējās situācijas laikā?

Valsts robežsardzes iesaiste COVID-19 ierobežošanas pasākumos faktiski ir no 2020.gada 17.janvāra, kad Valsts robežsardze no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta saņēma informāciju par koronovīrusa izraisītās pneimonijas uzliesmojumu Ķīnā, kā arī pirmajiem izplatīšanās gadījumiem ceļotājiem no Taizemes un Japānas. Lai nodrošinātu iespējamo risku savlaicīgu konstatēšanu, Valsts robežsardzes amatpersonām tika uzdots nodrošināt padziļinātu ārējo robežu šķērsojošo personu intervēšanu un profilēšanu attiecībā uz ceļošanas maršrutiem pēdējā laikā un ceļošanas dokumentu pārbaudi, ar mērķi konstatēt tajos citu valstu veiktās atzīmes, kas apliecinātu personas ceļošanu uz/no COVID-19 skartajām teritorijām. Reaģējot uz situācijas attīstīšanos, 2020.gada 1.februārī lidostā “Rīga” sadarbībā ar VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” tika izvietoti elektroniski baneri ar aicinājumi informēt Valsts robežsardzes amatpersonas par COVID-19 skarto teritoriju apmeklēšanu.

Nākamais nozīmīgais solis bija anketu “Aptaujas anketa personām, kuras atgriezušās no COVID-19 infekcijas skartās teritorijas” izsniegšana aizpildīšanai personām, kuras pēdējā laikā ir apmeklējušas Covid-19 skartās teritorijas, to elektronisku nosūtīšanu Slimību profilakses un kontroles centram. Minētais kontroles pasākums tika realizēts no 2020.gada 3.februāra līdz 16.martam, kopumā saņemot aptuveni 750 anketas.

Ņemot vērā COVID-19 straujos izplatīšanās riskus, 2020.gada 12.martā Ministru kabinetā tika organizēta ārkārtas sēde, uz kuru Valsts robežsardze bija sagatavojusi nepieciešamo informāciju (t.sk. MK rīkojuma projektu “Par robežkontroles atjaunošanu uz iekšējām robežām) un aprēķinus, gadījumam, ja tiek pieņemts lēmums par pagaidu robežkontroles atjaunošanu. Ievērojot panāktās vienošanās tika pieņemts un apstiprināts Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” (turpmāk - Rīkojums).

No 2020.gada 17.marta Valsts robežsardze atbilstoši Rīkojumā noteiktajam nodrošina striktu noteikto ierobežojumu izpildes kontroli. Robežpārbaude pilnā apmērā, atbilstoši Eiropas Savienības un nacionālajam tiesiskajam regulējumam tiek nodrošināta visām personu kategorijā, kurām atļauta ārējās robežas šķērsošana saskaņā ar Rīkojuma 4.17. – 4.20.apakšpunktiem. Pamatā ārējo robežu šķērsojošās personas ir:

1.      kravu pārvadātāju personāls;

2.      kravas vai tehnisko reisu apkalpes;

3.      Latvijas Republikas valstspiederīgie vai personas, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvija, atgriežoties uz Latviju;

4.     Eiropas Savienības valstspiederīgie un personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, tranzītā caur Latviju atgriežoties uz mītnes valsti;

5.     ārzemnieki, kuri  no Latvijas atgriežas uz savām mītnes valstīm (piemēram, Krievija, Baltkrievija u.c.);

6.     Latvijā nodarbinātie ārzemnieki, saņemot atļauju vai Latvijas valstspiederīgie, kuri dodas uz ārvalstīm darba pienākumu pildīšanai.

Kopumā izvērtējot ārējo robežu šķērsojošo personu dinamiku, secināms, ka no 2020.gada 17.marta salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu mēneša griezumā ieceļojošo personu skaits samazinājies par vidēji 83%, savukārt izceļojošo personu skaits samazinājies par 86%.

No 2020.gada 16.marta tika nodrošināta apliecinājumu izsniegšana un saņemšana no visām ārējo un iekšējo robežu šķērsojošajām personām. No personām, kuras repatriācijas ietvaros atgriežas uz Latvijas Republiku tiek pieņemts apliecinājums par to, ka persona ir iepazinusies ar Rīkojuma 4.12. un 4.23.apakšpunktos noteikto atbildību, apzinās un apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 6 stundu laikā nokļūt savā dzīvesvietā (turpmāk – pašizolācijas apliecinājums). Savukārt no personām, kuras nodrošina kravu pārvadājumus, Latvijas Republiku izmanto kā tranzītvalsti, lai nokļūtu uz mītnes valsti, robežu šķērsojošajiem darba ņēmējiem otras valsts teritorijā,  tiek pieņemts apliecinājums par to, ka persona apņemas uzturēšanās ietvaros Latvijas Republikā neapmeklēt sabiedrībai publiski pieejamas vietas (turpmāk – uzturēšanās apliecinājums). Minēto apliecinājumu izsniegšanai un saņemšanai tika iesaistīti visa veida pārvadātāji.

Saskaņā ar Rīkojuma 4.19.2 apakšpunkta prasībām, pašizolācijas apliecinājumus Valsts robežsardze nodod Valsts policijai kontroles pasākumu nodrošināšanai.

No 2020.gada 16.marta Valsts robežsardze kopumā ir saņēmusi 11 644 pašizolācijas apliecinājumus un 62 469 uzturēšanās apliecinājumus.

 

Ievērojot, ka Lietuvas Republika un Igaunijas Republika ir atjaunojusi robežkontroli uz iekšējām robežām, faktiski no 2020.gada 16.aprīļa tiek veikti pastiprināti imigrācijas kontroles pasākumi pie Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas izveidotajām robežšķērsošanas vietām. Imigrācijas kontroles norīkojumi 24/7 darba režīmā ir izveidoti uz sekojošiem ceļiem:

1.        uz Latvijas Republikas – Igaunijas Republikas robežas:

1.1.       A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži);

1.2.       A2 Rīga - Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene);

1.3.       A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka, Rūjienas iela);

1.4.       A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka, Semināra iela);

1.5.       P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi);

2.        uz Latvijas Republikas – Lietuvas Republikas robežas:

2.1.       A11 Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava);

2.2.       A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle);

2.3.       A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi).

Valsts robežsardzes amatpersonas imigrācijas kontroles ietvaros uz iepriekš minētajiem ceļiem nodrošina pasākumus sabiedriskās kārtības jomā, veic valsts robežu šķērsojošo plūsmas organizāciju Latvijas Republikas pusē, kā arī nodrošina apliecinājumu saņemšanu no visām ieceļojošajām personām, t.sk. kravu pārvadātājiem un citu valstu valstspiederīgo repatriācijas reisiem, kas caur Latvijas Republiku tranzītā tiek nogādāti uz mītnes valsti. Ievērojot veicamo pasākumu intensitāti, no 2020.agada 1.aprīļa atbalsta sniegšanai ir iesaistīti Nacionālie bruņotie spēki un Zemessardze.

Saistībā ar nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas apdraudējumu no to personu puses, kuras nevēlas ievērot Rīkojumā noteiktos nosacījumus, kā arī no to personu puses, kuras mērķtiecīgi vēlēsies veikt nelikumīgas darbības pāri valsts robežai, proti, nelegālo imigrantu pārvietošana un kontrabandas pārvietošana, no 2020.gada 30.marta uz Latvijas – Krievijas valsts robežas un no 2020.gada 3.aprīļa uz Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas atbalstu robežuzraudzības pasākumu realizācijai sniedz Nacionālie bruņotie spēki un Zemessardze.

Kā tiek veikta to personu kontrole, kuras Latvijā atgriežas organizēti ar izņēmuma atļaujas saņēmušajiem starptautiskajiem pasažieru reisiem (repatriācijas reisi) vai patstāvīgi, šķērsojot valsts robežu?

Ārējo robežu šķērsojošajām personām tiek nodrošināta robežpārbaude pilnā apmērā, atbilstoši Eiropas Savienības un nacionālajam tiesiskajam regulējumam. Savukārt lidostā “Rīga”, ostu robežšķērsošanas vietās uz iekšējām sauszemes robežām attiecībā uz personām, kuras ierodas no Eiropas Savienības valstīm tiek realizēti uzraudzības pasākumi, saņemot personu apliecinājumus.

Vai tiek veikta Lietuvas, Igaunijas vai citu valstu valstspiederīgo uzskaite, kuri Latvijas teritorijā ieceļo darba pienākumu veikšanai?

Atsevišķi statistiskie dati netiek uzskaitīti, bet jāatzīmē, ka sistēmiska nodarbināto valsts robežas šķērsošana ir caur pagaidu robežšķērsošanas vietām starp Valku – Valgu, jo ievērojama Latvijas valstspiederīgo daļa ir nodarbināta Igaunijā, savukārt Igaunijas valstspiederīgie tiek nodarbināti Latvijā. No 16.03. ir saņemti 999 uzturēšanās apliecinājumi, skaitliskais vairākums ir Latvijas un Igaunijas pārrobežu darbinieki.

Vai tiek veikta to personu kontrole, kuras veic kravu pārvadājumus pāri robežai, tai skaitā, arī tranzītā?

Kravu pārvadājumiem, kas šķērso ārējo robežu, robežpārbaude tiek nodrošināta pilnā apmērā, atbilstoši Eiropas Savienības un nacionālajam tiesiskajam regulējumam. Izvērtējot ārējo robežu šķērsojošo kravas transportlīdzekļu dinamiku, secināms, ka no 2020.gada 17.marta salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu mēneša griezumā iebraucošo kravas transportlīdzekļu skaits ir palielinājies par 14%, savukārt izbraucošo kravas transportlīdzekļu skaits ir palielinājies par 9%.

 

Aptuveni 55% no saņemtajiem 62 469 uzturēšanās apliecinājumiem ir saņemti uz iekšējām robežām no kravu pārvadātājiem.

Vai Valsts robežsardze ir pietiekami nodrošināta ar nepieciešamo ekipējumu darbam ārkārtējās situācijas apstākļos?  

Valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieki ir iepazīstināti Rīkojuma prasībām un regulāri tiek informēti par izmaiņām drošības pasākumos, ko atbilstoši situācijai pieņem kompetentās iestādes. Valsts robežsardzes personāls ir iepazīstināts arī ar ieteikumiem personīgās higiēnas ievērošanā. Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pasākumus, t.sk. sociālo distancēšanos, Valsts robežsardzē veiktas izmaiņas dienesta (darba) pienākumu izpildes organizācijā.

Atkarībā no dienesta (darba) pienākumu izpildes vietas un organizācijas Valsts robežsardzes personāls ir nodrošināts ar šādiem aizsardzības līdzekļiem:

1.   vienreizējās maskas;

2.   vienreizējie cimdi;

3.   respiratori (FFP2 un FFP3);

4.   aizsargbrilles;

5.    sejas vizieri;

6.   roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļi;

7.    aizsargstikli (stacionārajās dienesta vietās).

Valsts robežsardze nepārtraukti veic pasākumus individuālo aizsardzības līdzekļu atjaunošanai un personāla vajadzību nodrošināšanai. Papildus Valsts robežsardze ir identificējusi aizsargkombinzonu nepieciešamību un veikusi pieteikumu, bet pašreiz tie nav pieejami.