17.oktobrī Sabiedrības saliedētības komisija tikās ar Latvijas Republikas tiesībsargu Juri Jansonu. Tikšanās mērķis bija uzklausīt tiesībsarga biroja ziņojumu par līdzekļu izlietojumu romu integrācijai, kā arī gūt informāciju par tiesībsarga biroja darbību jautājumos, kas skar sabiedrības integrāciju, pilsonību un diasporu. Plašākā diskusija izvērtās par romu integrācijas jautājumu.

 

 Viena no tiesībsarga biroja funkcijām ir sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un diskriminācijas novēršanu. 2011.gada  augustā tiesībsargs parakstīja sadarbības memorandu ar romu nevalstiskajām organizācijām. Viena no nozīmīgākajām problēmām, kā norādīja tiesībsargs,  pēc veikatjām pārbaudēm un kosnultācijām ar romu kopienas pārstāvjiem, ir Eiropas Savienības finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzekļu, kas tiek piešķirti romu kopienas tiesību aizsardzībai, integrācijai, izlietojuma lietderīgums. Romu kopienas pārstāvji norādījuši, ka bieži veiktie pasākumi nesasniedz mērķi un romu atstumtības mazināšanai paredzētie finanšu resursi faktiski netiek izlietoti romu kopienas interesēs.

 

Kā tiesībsrgs norādījis savā ziņojumā: “Pēc lūguma Ministru Kabinetam sniegt informāciju par pasākumu kopumu romu integrācijai un tiesību aizsardzībai 2012.gada maijā tika saņemta Ministru kabineta vēstule, kurā sniegts pārskats par laika periodu no 2007.gada līdz 2012.gadam valsts budžeta, Eiropas Savienības finanšu instrumentu, kā arī citu finanšu instrument finansējumu, kas piešķirts deviņdesmit vienam ministriju, iestāžu un nevalstisko organizāciju realizētam projektam, kas pilnībā vai daļēji projektu ietvaros ir vērsts uz romu integrāciju un tiesību aizsardzību.”

 

“Konsultējoties ar romu kopienas pārstāvjiem, tiesībsargs veica saņemtās informācijas analīzi un secināja, ka būtiskajās jomās – diskriminācijas mazināšana, izglītības un nodarbinātības veicināšana, veselības aprūpes pieejamība un mājokļa nodrošinājums, nav veikti nepieciešamie pasākumi romu atstumtības novēršanai. Piemēram, diskriminācijas mazināšanā organizēti atsevišķi, īstermiņa pasākumi šauram personu lokam, piemēram, informatīvie semināri, nelieli mazākumtautību forumi, diskusijas, pieredzes apmaiņas braucieni. Ar šiem pasākumiem nav būtiski mazināti aizspriedumi pret romu kopienu. Romu kopienas pārstāvji norādījuši, ka joprojām vairums romu saskaras ar diskriminējošu attieksmi, kas ir pamats bezdarbam un nabadzībai romu kopienā.”

 

Komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis sacīja: “Pastāv iespējamība, ka piemērs ar romu integrācijas finansējumu norāda uz to, ka integrācijas joma kļuvusi par biznesa projektu.”

 

Arī pārējās jomās realizētie projekti sistēmiski nerisina romu problēmas, tāpēc, lai uzlabotu esošo situāciju tiesībsargs rekomendē  veidot valsts līmeņa romu integrācijas stratēģiju, konkrētu rīcības plānu, kas darbotos ilgtermiņā. Izveidot efektīvu kontroles mehānismu pār finansējuma piešķiršanu un uzlietojumu, kā arī noteikt vienu atbildīgo institūciju.

 

Tiesībsargs Juris Jansons un Sabiedrības saliedētības komisija vienojās, ka tiesībsarga birojs turpinās veikt izpēti par romu kopienas atstumtības mazināšanai veikto pasākumu atbilstību Eiropas Savienības pamatnostādnēm un nacionālajos politikas plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem un romu kopienas faktiskajām vajadzībām.