Šodien, 11.decembrī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausīja Pārresoru koordinācijas centra pārstāvju sagatavoto informāciju par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam projekta prioritāti “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”https://www.pkc.gov.lv/NAP2017. Centra vadītāja vietniece Rudīte Osvalde un Attīstības plānošanas nodaļas konsultante Māra Sīmane iepazīstināja ar galvenajiem NAP2027 stratēģiskajiem mērķiem. Tie ir - vienlīdzīgas tiesības visiem,  sociālā uzticēšanās, produktivitāte un ienākumi. Centra pārstāves iepazīstināja ar pieteiktajiem NAP2027 prioritātes “Vienota, droša un atvērta sabiedrība” rīcības virzieniem - Saliedētība, Tiesiskums un pārvaldība, Drošība, kā arī iztirzāja sīkāk katru no šiem virzieniem. Tā, piemēram, rīcības virziena “Saliedētība” mērķis paredz sasniegt to, ka pieaug piederības sajūta Latvijas sabiedrībai, latviskai un eiropeiskai kultūrtelpai. Cilvēki gādā viens par otru, piedalās sabiedriskajās aktivitātēs, spēj savstarpēji saprasties un cienīt viens otru. Uzlabojas sadarbība starp dažādām iedzīvotāju grupām, mazinot spriedzi un nepamatotus aizspriedumus. Iedzīvotāji vairāk lieto latviešu valodu, gūst izpratni par sabiedrību demokrātiskā Latvijas mediju telpā un vērtē informācijas kvalitāti.

Sēdes gaitā raisījās plašāka diskusija par šiem rīcības virzieniem. Tika akcentēta nepieciešamība sabiedrībai plašāk skaidrot plāna mērķus un to sasniegšanas nepieciešamību, mazināt birokrātiskos šķēršļus. Nevalstisko organizāciju pārstāvji uzsvēra sabiedrisko organizāciju, tai skaitā arī jauniešu kustību un organizāciju, lomu un plašāku iesaistīšanu plāna uzdevumu izpildē.

Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam ir galvenais valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tā izstrādi uzsāka jau 2017. gadā, veicot detalizētu analītisko darbu esošās situācijas, globālo tendenču un esošo izaicinājumu izvērtēšanā. NAP2027 izstrādāts ar plašu sabiedrības līdzdalību un diskusijām visos Latvijas reģionos, iesaistoties nozaru pārstāvjiem, ekspertiem, zinātniekiem, sabiedrisko organizāciju, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjiem, uzņēmējiem un politiķiem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv